# שם תאריך פרסום מועד אחרון לקבלת מסמכים סיור / נכס מועד אחרון לשאלות מועד אחרון להגשת פניות מסמכים הודעות
 
1231 מכרז פומבי למתן שירותי בדיקות מעבדה לאיכות גז טבעי 18.7.24 29.7.2024 בשעה 12:00 20.8.2024 בשעה 12:00 מסמכי מכרז מסמכי מכרז
הסכם הסכם
מודעה עיתון - עברית מודעה עיתון - עברית
מודעה עיתון - ערבית מודעה עיתון - ערבית
1227 הזמנה לקבלת הצעות להיכלל ברשימת מציעים לאספקת אביזרי מערכות מים חמים ו/או קיטור עבור נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 31.7.2024 מסמכי ההזמנה מסמכי ההזמנה
תנאים כלליים להזמנת רכש טובין תנאים כלליים להזמנת רכש טובין
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
1226 מכרז פומבי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית, תשתיות חשמל ועבודות נלוות להקמת תחנת הפחתת לחץ ולמדידת גז טבעי (PRMS) אורות רבין 2 (INGL/TENDER/2024/21) 5/7/2024 18/7/2023 בשעה 10:00 - השתתפות חובה 25/07/2024 15/08/2024 בשעה 17:00 מודעת מכרז - עברית מודעת מכרז - עברית
מודעת מכרז - עברית מודעת מכרז - עברית
מכרז - עותק לא להגשה מכרז - עותק לא להגשה
הסכם - עותק לא להגשה הסכם - עותק לא להגשה
נספח יא - מסמך רישום השתתפות בסיור קבלנים ובמכרז נספח יא - מסמך רישום השתתפות בסיור קבלנים ובמכרז
כתב כמויות - עותק לא להגשה כתב כמויות - עותק לא להגשה
יש להירשם להשתתפות במכרז ובסיור הקבלנים לצורך קבלת כל מסמכי המכרז וכתב כמויות להגשת הצעה. רישום ע"י נספח יא למכרז מצ"ב
1224 מכרז פומבי לשירותי ניהול ביטחון אזוריים (מנב"טים) (INGL/TENDER/2024/24) 20/6/2024 7/72024 31/7/2024 בשעה 17:00 מודעת מכרז - עברית מודעת מכרז - עברית
מכרז מכרז
הסכם הסכם
מפרט השירותים מפרט השירותים
מודעת מכרז - ערבית מודעת מכרז - ערבית
1222 מכרז פומבי למתן שירותי סוכנות נסיעות 13.7.2024 25.6.2024 מסמכי מכרז פומבי מסמכי מכרז פומבי
הסכם התקשרות הסכם התקשרות
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
1221 מכרז פומבי לאספקה, התקנה, הטמעה, אחריות ותחזורה למערכת נוכחות (INGL/TENDER/2024/31) 10.7.2024 25.6.24 מסמכי מכרז פומבי מסמכי מכרז פומבי
הסכם התקשרות הסכם התקשרות
מודעה בעברית מודעה בעברית
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
1203 מכרז פומבי לאספקת ציוד בקרה תוצרת חברת סימנס (INGL/TENDER/2024/19) 21.5.2024 בשעה 12:00 1.5.2024 בשעה 12:00 מסמכי מכרז פומבי מסמכי מכרז פומבי
הסכם התקשרות הסכם התקשרות
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
טופס הצעת מחיר מעודכן טופס הצעת מחיר מעודכן
שימו לב, יש להגיש את הצעת המחיר על הטופס המעודכן שמצורף לאתר.
1201 מכרז פומבי מס´ INGL/TENDER/2024/18 לאספקת גלילי גז כיול 18.6.2024 בשעה 12:00 21.5.2024 בשעה 12:00 מסמכי מכרז פומבי מסמכי מכרז פומבי
הסכם התקשרות - נוסח מעודכן לאחר המענה לשאלות הבהרה מס 3 הסכם התקשרות - נוסח מעודכן לאחר המענה לשאלות הבהרה מס 3
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
הבהרה ותיקון מס 2 הבהרה ותיקון מס 2
הבהרה ותיקון מס 3 הבהרה ותיקון מס 3
שימו לב, פורסם תיקון מס´ 3.
1187 מכרז פומבי למערכת קשר אלחוטית מבוססת תשתית סלולארית POC - Push to talk Over Cellular 6.3.2024 2.7.2024 בשעה 12:00 9.4.2024 בשעה 12:00 מסמכי מכרז פומבי - גרסה 2 מסמכי מכרז פומבי - גרסה 2
הסכם התקשרות - גרסה 2 הסכם התקשרות - גרסה 2
נספח ה להסכם ההתקשרות נספח ה להסכם ההתקשרות
נספח ו להסכם ההתקשרות נספח ו להסכם ההתקשרות
הבהרה ותיקון מס 4 הבהרה ותיקון מס 4
הסכם התקשרות - גרסה 3 הסכם התקשרות - גרסה 3
הודעה מס 1 בדבר עדכון מועדים הודעה מס 1 בדבר עדכון מועדים
מודעה על דחיית מועדים מודעה על דחיית מועדים
הבהרה ותיקון מס 2 הבהרה ותיקון מס 2
הודעה מס 3 הודעה מס 3
מועד אחרון להגשת יחידת קצה לבחינה מוקדמת בהליך פרה רולינג נדחה ליום- 2.5.2024 שימו לב כי המועד להגשת הצעות נדחה ליום 2.7.2024 שימו לב כי, פורסם הבהרה ותיקון מס' 4, בהתאם לכך פורסם הסכם מעודכן גרסה 3. יש להגיש את הצעתכם רק על גבי הגרסה העדכנית ביותר.
1186 מכרז פומבי למתן שירותי ניקיון ותחזוקה למערכת ההולכה לגז טבעי 28.3.2024 בשעה 12:00 מפגש מציעים 5.3.2024 בשעה 10:00 12.3.2024 בשעה 12:00 מסמכי מכרז פומבי מסמכי מכרז פומבי
הסכם התקשרות הסכם התקשרות
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
1185 הזמנה לקבלת הצעות להיכלל ברשימת מציעים לאספקת אביזרי מערכות מים חמים ו/או קיטור עבור חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל 22.2.2024 17.3.2024 הזמנה לקבלת הצעות להיכלל ברשימת מציעים הזמנה לקבלת הצעות להיכלל ברשימת מציעים
מסמך רכש טובין מערכות מים וקיטור מסמך רכש טובין מערכות מים וקיטור
מודעה עברית מודעה עברית
מודעה ערבית מודעה ערבית
1181 מכרז פומבי מס´ INGL/TENDER/2023/67 לרכש מנויים וקבלת שירותי הטמעה, תמיכה ותחזוקה למוצרי Microsoft 365 E5 5.2.2024 21.3.2024 בשעה 12:00 22.2.2024 בשעה 12:00 הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
מסמכי המכרז - גרסה מעודכנת מסמכי המכרז - גרסה מעודכנת
הסכם התקשרות - גרסה מעודכנת הסכם התקשרות - גרסה מעודכנת
שימו לב, המועד האחרון להגשת הצעות למכרז עודכן ל21.3.2024
1180 מכרז פומבי מס´ INGL/TENDER/2024/03 לאספקת ציוד משרדי 5.2.2024 10.3.2024 בשעה 12:00 22.2.2024 בשעה 12:00 מסמכי מכרז פומבי מסמכי מכרז פומבי
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
כתב כמויות מעודכן כתב כמויות מעודכן
שימו לב! מצורף בקובץ נפרד כתב כמויות מעודכן. על המציעים להציע את הצעתם הכספית על גבי הטופס המעודכן. יובהר כי, כתב הכמויות המעודכן גובר על כתב הכמויות המצורף למכרז.
1163 קול קורא לבחינה של שיתופי פעולה בקשר עם הקמת עמקי מימן בישראל 3.1.1024 15.2.2024 קול קורא קול קורא
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
טופס הגשת הצעה לקול קורא לבחינה של שיתופי פעולה בקשר עם הקמת עמקי מימן בישראל טופס הגשת הצעה לקול קורא לבחינה של שיתופי פעולה בקשר עם הקמת עמקי מימן בישראל
מודעה בעברית על שינוי תנאי סף מודעה בעברית על שינוי תנאי סף
המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ל-15.2.24. מצורף קובץ וורד של בטופס למילוי.
1161 Public Tender for Intelligent Pigging of High-Pressure Natural Gas Pipelines 21/12/2023 28/02/2024 1/5/2024 מודעה AD מודעה AD
מכרז Invitation to Bid מכרז Invitation to Bid
Annex A15 - Tender Form Price Tables Annex A15 - Tender Form Price Tables
Technical Volumes for Intelligent Pigging Technical Volumes for Intelligent Pigging
Clarification & Amendment no. 3 Clarification & Amendment no. 3
Extension of Time Schedule Announcement Extension of Time Schedule Announcement
Clarification & Amendment no. 1 Clarification & Amendment no. 1
Annoucement - Clarification & Amendment no. 2 and Bids submission date Annoucement - Clarification & Amendment no. 2 and Bids submission date
Clarification & Amendment no. 2 Clarification & Amendment no. 2
Contract - Updated Version - Amendment no. 2 ZIP FILE Contract - Updated Version - Amendment no. 2 ZIP FILE
29/02/2024 Clarification & Amendment no.3 - Was published Last date for submission of Bids extended to 1/5/2024
1160 Public Tender for the design, supply, installation and commissioning of Pressure Reduction and Metering Stations (PRMS) (INGL/TENDER/2023/53) at 30.5.2024 at 10.2.2024 ITB ITB
GENERAL CONDITIONS of Contract for PRMS 2023-Updated Version GENERAL CONDITIONS of Contract for PRMS 2023-Updated Version
clsarification no.7 clsarification no.7
Table of Contents Table of Contents
EXHIBITS EXHIBITS
GENERAL CONDITIONS of Contract for PRMS 2023- Updated Version (with track changes) GENERAL CONDITIONS of Contract for PRMS 2023- Updated Version (with track changes)
EXHIBIT C Frame Schedule EXHIBIT C Frame Schedule
Clarification no. 8 Clarification no. 8
Clarification no. 5 Clarification no. 5
Clarification no. 6 Clarification no. 6
Clarification & Amendment no. 8 - Was published Last date for submission of Bids extended to 30/5/2024
1148 מכרז פומבי מס´ INGL/TENDER/2023/43 לשירות מנוהל לניהול סיכוני סייבר בשרשרת אספקה באמצעות תוכנה ייעודית לא יאוחר מיום 4.02.2024 עד השעה 17:00 לא יאוחר מיום 28.12.2023 בשעה 12:00 מסמכי מכרז פומבי - גרסה 2 מסמכי מכרז פומבי - גרסה 2
מודעה מודעה

הסכם - גרסה 2 הסכם - גרסה 2
הסכם - גרסה 2- גרסת עקוב אחר שינויים הסכם - גרסה 2- גרסת עקוב אחר שינויים
הבהרה ותיקון מס 1 למכרז הבהרה ותיקון מס 1 למכרז
מועד להגשת הצעות במכרז נדחה עד ליום 4.2.2024 עד לשעה 17:00. מפורסמים מסמכי הליך, הסכם ומפרט שירותים מעודכנים.- יש להגיש את ההצעה ע"ג גרסה 2
1139 קול קורא למתן שירותי אספקת דלק וניקיון כלי רכב (INGL/TENDER/2023/12) לא יאוחר מיום 26.11.2023 עד השעה 12:00 לא יאוחר מיום 25.10.2023 בשעה 12:00 קול קורא קול קורא
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מודעה על דחיית מועד הגשת שאלות ההבהרה ומועד הגשת ההצעות מודעה על דחיית מועד הגשת שאלות ההבהרה ומועד הגשת ההצעות
מועדה על דחיית מועד הגשת ההצעות ליום 26.11.2023 מועדה על דחיית מועד הגשת ההצעות ליום 26.11.2023
מענה לשאלות הבהרה מס 1 מענה לשאלות הבהרה מס 1
הסכם מעודכן לאחר המענה לשאלות הבהרה הסכם מעודכן לאחר המענה לשאלות הבהרה
מענה לשאלות הבהרה מס 2 מענה לשאלות הבהרה מס 2
1138 מכרז פומבי לתכנון, אספקה ותחזוקת גנרטורים סולאריים (Off-Grid) המותקנים על נגרר (INGL/TENDER/2023/61) 14.9.2023 19.9.2023 בשעה 12:00 לא יאוחר מיום 10.10.2023 בשעה 12:00 הזמנה להציע הצעות הזמנה להציע הצעות
נספח ב - מפרט טכני נספח ב - מפרט טכני
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
הבהרה מס 1 - מכרז פומבי לתכנון אספקת ותחזוקת גנרטורים סולאריים הבהרה מס 1 - מכרז פומבי לתכנון אספקת ותחזוקת גנרטורים סולאריים
1135 מכרז פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה (מס´ INGL/TENDER/2023/40) עד 21/11/23 בשעה 17:00 ביום 21/9/23 בשעה 10:00 עד 17/10/23 בשעה 17:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
תוספת להסכם תוספת להסכם
רשימת מפרטים טיפוסיים של החברה רשימת מפרטים טיפוסיים של החברה
קוד אתי קוד אתי
פרוטוקול סיור קבלנים פרוטוקול סיור קבלנים
מודעה בעיתון מודעה בעיתון

1129 מכרז פומבי למתן שירותי כבאות (מס´ INGL/TENDER/2023/57) עד 11/9/23 בשעה 12:00 עד 9/10/23 בשעה 12:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעיתון מודעה בעיתון
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
1127 הזמנה ליצרני צנרת ישראליים להצטרף לרשימת ספקי המסגרת של החברה לייצור צנרת גז טבעי בלחץ גבוה (INGL/TENDER/2023/58) 24/8/2023 31/10/2023 מודעה - עברית מודעה - עברית
מודעה - ערבית מודעה - ערבית
הזמנה ליצרני צנרת הזמנה ליצרני צנרת
Annex A1 - Contact Details Annex A1 - Contact Details
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
פורסמה הבהרה ותיקון מס´ 1
1125 מכרז פומבי לאספקת גלילי הליום (מס´ INGL/TENDER/2023/54) 24/8/2023 4/9/2023 17:00 15/11/2023 17:00 מודעת מכרז - עברית מודעת מכרז - עברית
מודעת מכרז - ערבית מודעת מכרז - ערבית
מכרז מכרז
הסכם הסכם
תיקון מס 1 למכרז - דחיית מועד הגשת הצעות תיקון מס 1 למכרז - דחיית מועד הגשת הצעות
תיקון מס 2 - דחיית מועד הגשת הצעות תיקון מס 2 - דחיית מועד הגשת הצעות
הבהרה ותיקון מס 3 הבהרה ותיקון מס 3
הסכם ומפרט שירותים מעודכן - נוסח עקוב שינויים ונקי להגשה (ZIP) הסכם ומפרט שירותים מעודכן - נוסח עקוב שינויים ונקי להגשה (ZIP)
הבהרה מס 4 הבהרה מס 4
13/11/2023 מועד להגשת הצעות במכרז נדחה עד ליום 15/11/23 פורסמו הבהרות מס´ 3 + 4, כולל הסכם ומפרט שירותים מעודכן
1120 מכרז פומבי למתן שירותי אמבולנס (מס´ INGL/TENDER/2023/56) עד 13/9/23 בשעה 12:00 עד 31/8/23 בשעה 12:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעיתון מודעה בעיתון
1110 מכרז פומבי למתן שירותי ניהול ופיקוח לפרויקט מערכות ביטחון ואבטחה טכנולוגיות לאתרי החברה (מס´ INGL/TENDER/2023/34) עד 28/8/23 בשעה 16:00 עד 16/8/23 בשעה 12:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
נספח י למכרז - מסמכי מכרז פומבי 41/2022 למתן שירותי אספקה הקמה שדרוג ותחזוקה של מערכות ביטחון ואבטחה טכנולוגיות לאתרי החברה נספח י למכרז - מסמכי מכרז פומבי 41/2022 למתן שירותי אספקה הקמה שדרוג ותחזוקה של מערכות ביטחון ואבטחה טכנולוגיות לאתרי החברה
מודעה בעיתון מודעה בעיתון
1109 מכרז פומבי לרכש, אספקה ומתן אחריות ושירות למונים ולמחשבי זרימה (INGL/TENDER/2023/42) 19.7.2023 לא יאוחר מיום 8.8.2023 בשעה 12:00 לא יאוחר מיום 26.9.2023 בשעה 17:00 הזמנה להציע הצעות הזמנה להציע הצעות
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מענה לשאלות הבהרה מענה לשאלות הבהרה
מענה לשאלות הבהרה 2 מענה לשאלות הבהרה 2
מענה לשאלות הבהרה 3 - דחיית מועדים מענה לשאלות הבהרה 3 - דחיית מועדים
לתשומת לב המציעים כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 26.9.2023 בשעה 17:00.
1108 מכרז פומבי לתכנון, אספקה ותחזוקת גנרטורים סולאריים המותקנים על גרר (INGL/TENDER/2023/45) 13.7.2023 לא יאוחר מיום 25.7.2023 בשעה 12:00 לא יאוחר מיום 23.8.2023 בשעה 12:00 הזמנה להציע הצעות הזמנה להציע הצעות
מפרט טכני מפרט טכני
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מענה לשאלות הבהרה מענה לשאלות הבהרה
לתשומת לב המציעים כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 23.8.2023 עד לשעה 12:00
1100 מכרז פומבי לאספקה והשכרת ציוד הרמה (INGL/TENDER/2023/27) 3.7.2023 12.7.2023 בשעה 10:00 לא יאוחר מיום 24.7.2023 בשעה 12:00 לא יאוחר מיום 8.8.2023 בשעה 12:00 הזמנה להציע הצעות הזמנה להציע הצעות
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
פרוטוקול סיור מציעים פרוטוקול סיור מציעים
הבהרה מס 1 - מכרז פומבי לאספקה והשכרת ציוד הרמה הבהרה מס 1 - מכרז פומבי לאספקה והשכרת ציוד הרמה
נקודת המפגש לסיור המציעים: תחנת דלק ג´ו מחלף זכרון יעקב (בין צומת פרדיס לכביש 2)
1099 מכרז פומבי למתן שירותי ניהול ותפעול מלאי ואחסון (INGL/TENDER/2023/33) 29/06/2023 17/7/2023 בשעה 10:00 - השתתפות חובה 24/7/2023 בשעה 16:00 24/8/2023 בשעה 17:00 מודעת מכרז - עברית וערבית מודעת מכרז - עברית וערבית
מודעה - סיור מציעים נוסף מודעה - סיור מציעים נוסף
מכרז הסכם מפרט טופס הצעת מחיר ונספחים מכרז הסכם מפרט טופס הצעת מחיר ונספחים
הבהרה ותיקון מס 2 - מענה לשאלות הבהרה הבהרה ותיקון מס 2 - מענה לשאלות הבהרה
נספח א - הודעה על כוונה להשתתף במפגש מציעים במכרז ופרטי יצירת קשר עם המציע נספח א - הודעה על כוונה להשתתף במפגש מציעים במכרז ופרטי יצירת קשר עם המציע
תיקון מס 1 - הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות תיקון מס 1 - הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות
הבהרה מס 3 הבהרה מס 3
תיקון מס 4 - דחיית מועד הגשת הצעות תיקון מס 4 - דחיית מועד הגשת הצעות
מודעה על דחית מועד הגשה מודעה על דחית מועד הגשה
17/8/2023 מועד הגשת ההצעות נדחה ליום 24/8/23 - ראו תיקון מס´ 4 מועד נוסף לסיור מציעים ליום 13/8/23 - ראו מודעה מצ"ב.
1098 מכרז פומבי למתן שירותי אספקה ותחזוקה למכונות הדפסה 22.6.2023 2.7.2023 27.7.2023 מסמכי מכרז מסמכי מכרז
הסכם הסכם
מכתב הבהרה 1 מכתב הבהרה 1
1097 מכרז פומבי למתן שירותי רישוי, תמיכה, הטמעה ותחזוקה למערכת OpenShift 14.06.2023 28.06.2023 27.07.2023 הבקשה להציע הצעות הבקשה להציע הצעות
מסמכי ההסכם מסמכי ההסכם
הבהרה ותיקון מס 1 - מכרז פומבי למתן שירותי רישוי תמיכה הטמעה ותחזוקה למערכת OpenShift (INGL/TENDER/2023/36) הבהרה ותיקון מס 1 - מכרז פומבי למתן שירותי רישוי תמיכה הטמעה ותחזוקה למערכת OpenShift (INGL/TENDER/2023/36)
הבהרה ותיקון מס 2 למסמכי מכרז והסכם למתן שירותי רישוי תמיכה הטמעה ותחזוקה למערכת OpenShift הבהרה ותיקון מס 2 למסמכי מכרז והסכם למתן שירותי רישוי תמיכה הטמעה ותחזוקה למערכת OpenShift
1082 מכרז פומבי למתן שירותי ניהול מערך למידה ארגונית (INGL/TENDER/2023/11) 31.5.2023 בשעה 12:00 9.7.2023 בשעה 12:00 מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מסמכי המכרז - גרסה 2 - נוסח להגשה מסמכי המכרז - גרסה 2 - נוסח להגשה
מענה לשאלות הבהרה 1 מענה לשאלות הבהרה 1
מענה לשאלות הבהרה 2 - דחיית מועדים מענה לשאלות הבהרה 2 - דחיית מועדים
לתשומת לב המציעים לדחייה במועד האחרון להגשת הצעות. מסמכי המכרז עודכנו - יש להגיש את ההצעה ע"ג גרסה 2
1074 מכרז פומבי לאספקת מתקני וכדי מים (INGL/TENDER/2023/02) 30.3.2023 30.4.2023 בשעה 12:00 28.5.2023 בשעה 12:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מענה לשאלות הבהרה מענה לשאלות הבהרה
מענה לשאלות הבהרה 2 מענה לשאלות הבהרה 2
נוסח מעודכן להסכם נוסח מעודכן להסכם
לתשומת לב המציעים לדחייה במועד האחרון להגשת הצעות, ולנוסח המעודכן להסכם, בהתאם לאמור במסמכי ההבהרה
1073 מכרז פומבי למתן שירותי תחזוקת מערכות ומתקני גילוי אש תוצרת טלפייר (INGL/TENDER/2023/22) 29.3.2023 לא יאוחר מ 2.5.2023 בשעה 12:00 22.5.2023 בשעה 12:00 הזמנה להציע הצעות הזמנה להציע הצעות
הסכם הסכם
מודעה בערבית מודעה בערבית
מודעה בעברית מודעה בעברית
מענה לשאלות הבהרה מענה לשאלות הבהרה
1067 מכרז פומבי לאיוש ותפעול מוקד הביטחון של מערכת ההולכת לגז טבעי (מס´ INGL/TENDER/2023/17) עד 28/3/23 בשעה 17:00 עד 7/3/23 בשעה 16:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעיתון מודעה בעיתון
הבהרה מס 1 - דחית מועד הגשת הצעות הבהרה מס 1 - דחית מועד הגשת הצעות
הבהרה ותיקון מס 2 - מענה לשאלות והבהרות הבהרה ותיקון מס 2 - מענה לשאלות והבהרות
הבהרה ותיקון מס 3 הבהרה ותיקון מס 3
1063 International Public Tender for the Provision of Professional Advisory and Supervision Services Instructions to Bidders (INGL/TENDER/2023/09) 9.2.2023 14.3.2023 at 12:00 (Israel Time) 1.5.2023 at 17:00 (Israel Time) Tender Documents Tender Documents
Agreement Documents Agreement Documents
Scope of Services Scope of Services
Announcements Announcements
מודעה מודעה
Amendment and Clarification no 1 Amendment and Clarification no 1
1057 מכרז פומבי למתן שירותי סיור ואבטחה למערכת ההולכה לגז טבעי (מס´ INGL/TENDER/2023/10) עד 30/3/23 בשעה 17:00 ביום 16/2/23 בשעה 10:00 עד 2/3/23 בשעה 16:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעיתון - עברית מודעה בעיתון - עברית
סיכום מפגש מציעים סיכום מפגש מציעים
הבהרה ותיקון מס 1 - דחית מועד הגשת הצעות הבהרה ותיקון מס 1 - דחית מועד הגשת הצעות
הבהרה ותיקון מס 2 - מענה לשאלות הבהרה הבהרה ותיקון מס 2 - מענה לשאלות הבהרה
הגשת המכרז תיעשה בעותק קשיח - תשומת הלב לאופן הגשת ההצעות בהתאם להוראות המכרז. לצורך ההגשה יש להוריד את המסמכים מהאתר.
1054 מכרז פומבי לאספקת אביזרי המ-לט לא יאוחר מיום 7.2.2023 בשעה 12:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
1050 מכרז פומבי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחתת לחץ (PRMS) אלון תבור פיקרית (מס´ INGL/TENDER/2023/04) עד 22/2/23 בשעה 17:00 ביום 23/1/23 בשעה 10:00 עד 29/1/23 בשעה 16:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
תיאור פרויקט תיאור פרויקט
לוז פרויקט לוז פרויקט
מודעה מודעה
מודעה בערבית מודעה בערבית
סיכום סיור קבלנים סיכום סיור קבלנים
הבהרה מס 1 הבהרה מס 1
הבהרה מס 2 הבהרה מס 2
יש להירשם למכרז על ידי מילוי טופס בנספח יא´ המצ"ב
1042 מכרז פומבי 51/2022 למתן שירותי תמיכה, הטמעה ותחזוקה למערכת גיבוי NetBackup עד יום 27.12.2022 בשעה 12:00 לא יאוחר מיום 18.1.2023 בשעה 12:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מסמך הבהרות ושינויים מס 1 מסמך הבהרות ושינויים מס 1
1034 מכרז פומבי למתן שירותי בטיחות וניהול צי רכב על ידי קצין בטיחות בתעבורה עד יום 13.12.2022 בשעה 12:00 לא יאוחר מיום 3.1.2023 בשעה 12:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מסמך הבהרות ושינויים מס 1 מסמך הבהרות ושינויים מס 1
1033 מכרז פומבי מס´ 47/2022 למתן שירותי הטמעה ותחזוקה למערכת SIEM עד יום 14.12.2022 בשעה 12:00 לא יאוחר מיום 3.1.2023 בשעה 12:00. מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
הודעה בדבר עדכון תנאי הסף הודעה בדבר עדכון תנאי הסף
הודעה בדבר עדכון תנאי הסף- ערבית הודעה בדבר עדכון תנאי הסף- ערבית
מסמך הבהרות מס 1 מסמך הבהרות מס 1
1031 מכרז פומבי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחתת לחץ (PRMS) אמוניה (מס´ INGL/TENDER/2022/48) ביום 6/12/22 בשעה 10:00 עד 19/12/22 בשעה 16:00 עד 10/1/23 בשעה 17:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
תיאור פרויקט תיאור פרויקט
לוז פרויקט לוז פרויקט
נספח יא - פרטי קשר של הקבלן נספח יא - פרטי קשר של הקבלן
מודעה מודעה
סיכום סיור קבלנים סיכום סיור קבלנים
הבהרה מס 1 הבהרה מס 1
הבהרה מס 2 הבהרה מס 2
יש להירשם למכרז בנספח י"א המצב, בכפוף לתנאי המכרז
1030 הזמנה לקבלת הצעות להיכלל ברשימת מציעים למתן שירותי גיוס והשמת עובדים (מס´ 49/2022) לא יאוחר מיום 1.12.2022 בשעה 15:00 מסמכי ההליך מסמכי ההליך
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
1029 מכרז פומבי למתן שירותי הפקת אירועים עד יום 17.11.2022 בשעה 12:00 לא יאוחר מיום 11.12.2022 בשעה 12:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
הבהרות מכרז הפקה הבהרות מכרז הפקה
1013 מכרז פומבי מס´ 2022/46 למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בתחומים הבאים: דיני עבודה, דיני מכרזים וליווי פרויקטים, מיסוי מוניציפאלי 6/10/22 27/10/22 בשעה 16:00 מועד אחרון להגשת הצעות 14/11/22 בשעה 16:00 מודעה - עברית מודעה - עברית
מודעה - ערבית מודעה - ערבית
מכרז והסכם מכרז והסכם
קובץ פתוח - טופס 3 למסמכי המכרז - תצהיר פרטי המציע עמידה בתנאי סף ופירוט ניסיון קובץ פתוח - טופס 3 למסמכי המכרז - תצהיר פרטי המציע עמידה בתנאי סף ופירוט ניסיון
מענה לשאלות הבהרה מענה לשאלות הבהרה
צורף מסמך נוסף להורדה - מענה לשאלות הבהרה. כן מצורף קובץ פתוח של טופס 3 למסמכי המכרז - תצהיר פרטי המציע, עמידה בתנאי סף ופירוט ניסיון
1011 מכרז פומבי לאספקת ותחזוקת משאבות סחרור מים עד יום 29.9.2022 בשעה 12:00 לא יאוחר מיום 19.10.2022 בשעה 12:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מסמך הבהרות ושינויים מס 1 מסמך הבהרות ושינויים מס 1
הודעה על דחיית מועד אחרון להגשת הצעות הודעה על דחיית מועד אחרון להגשת הצעות
הודעה בערבית על דחיית מועד הודעה בערבית על דחיית מועד
1010 מכרז פומבי מס´ 2022/41 למתן שירותי אספקה, הקמה, שדרוג ותחזוקה של מערכות ביטחון ואבטחה טכנולוגיות לאתרי החברה בפריסה ארצית עד יום 8.12.22 בשעה 16:00 סיור ביום 20.9.22 (חובה) עד 20.10.22 בשעה 16:00 מודעה בעיתון מודעה בעיתון
הבהרה ותיקון מס 1 - דחית מועד הגשה הבהרה ותיקון מס 1 - דחית מועד הגשה
מסמכי המכרז - סימן מים מסמכי המכרז - סימן מים
הסכם - סימן מים הסכם - סימן מים
סיכום מפגש מציעים סיכום מפגש מציעים
הבהרה ותיקון מס 2 הבהרה ותיקון מס 2
1009 מכרז פומבי מס´ 2022/25 למתן שירותי מיתוג, יחסי ציבור, הקמת ותחזוקת אתר אינטרנט, וניהול מדיה חברתית עד יום 1.9.2022 בשעה 12:00 לא יאוחר מיום 21.9.2022 בשעה 12:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
טופס הצעת מחיר פרסום בעיתונות וצילום ועריכה טופס הצעת מחיר פרסום בעיתונות וצילום ועריכה
מודעה בערבית מודעה בערבית
מודעה בעברית מודעה בעברית
מסמך הבהרות מס 1 מסמך הבהרות מס 1
1008 מכרז מסגרת לעבודות צנרת באתר החברה 11.08.2022 13.09.2022 22.08.2022 29.08.2022 מסמכי מכרז מעודכנים מסמכי מכרז מעודכנים
הסכם הסכם
מודעה עברית מודעה עברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
998 מכרז פומבי למתן שירותי דפוס והעתקות אור לא יאוחר מיום 3.8.2022 בשעה 12:00 . לא יאוחר מיום 29.8.2022 בשעה 12:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
975 Public Tender for Engineering Consultancy Services for NG/H2/CO2 Underground Storage Projects 23.6.2022 4.8.2022at 17:00 ITB ITB
AGREEMENT AGREEMENT
announcement announcement

972 מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ פיננסי לא יאוחר מיום 13.6.2022 בשעה 12:00 . לא יאוחר מיום 7.7.2022 בשעה 12:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
971 מכרז פומבי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחתת לחץ (PRMS) רוטנברג 2 (מס´ INGL/TENDER/2022/24) עד 18/7/22 בשעה 17:00 ביום 9/6/22 בשעה 11:00 עד 20/6/22 בשעה 17:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
תיאור פרויקט תיאור פרויקט
נספח יא - הודעה על כוונה להשתתף בסיור הקבלנים במכרז ופרטי יצירת קשר עם הקבלן נספח יא - הודעה על כוונה להשתתף בסיור הקבלנים במכרז ופרטי יצירת קשר עם הקבלן
לוז עבודות לוז עבודות
מודעה מודעה
פרוטוקול סיור פרוטוקול סיור
מסמך הבהרה ותיקון מס 1 מסמך הבהרה ותיקון מס 1
מסמך הבהרה ותיקון מס 2 מסמך הבהרה ותיקון מס 2
מסמך הבהרה ותיקון מס 4 מסמך הבהרה ותיקון מס 4
הרשמה לסיור קבלנים יש לשלוח ל- C-TENDER לפי הוראות המכרז
964 מכרז פומבי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחתת לחץ (PRMS) גבעת כח (מס´ INGL/TENDER/2022/23) 7/6/2022 עד השעה 17:00 10/5/2022 בשעה 10:00 17/5/2022 עד השעה 17:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
תיאור פרויקט תיאור פרויקט
נספח יא - הודעה על כוונה להשתתף בסיור הקבלנים במכרז ופרטי יצירת קשר עם הקבלן נספח יא - הודעה על כוונה להשתתף בסיור הקבלנים במכרז ופרטי יצירת קשר עם הקבלן
לוז עבודות לוז עבודות
מודעה בעברית מודעה בעברית
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
סיכום סיור קבלנים סיכום סיור קבלנים
הרשמה לסיור קבלנים יש לשלוח ל- C-TENDER לפי הוראות המכרז
960 מכרז פומבי לאספקת סוללות חנקן למתקני החברה עד יום 2.5.2022 בשעה 12:00 לא יאוחר מיום 14.6.2022 בשעה 12:00. מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מסמך הבהרות ושינויים מס 1 מסמך הבהרות ושינויים מס 1
הודעה על דחיית מועד אחרון להגשת הצעות הודעה על דחיית מועד אחרון להגשת הצעות
תיקון מס 2 - דחיית מועד הגשה תיקון מס 2 - דחיית מועד הגשה
מסמך הבהרה ותיקון מס 3 מסמך הבהרה ותיקון מס 3
957 מכרז פומבי לאספקת מוצרי מזון וכיבוד עד יום 27.4.2022 בשעה 12:00 לא יאוחר מיום 18.5.2022 בשעה 12:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מסמך הבהרות ושינויים מס 1 מסמך הבהרות ושינויים מס 1
946 מכרז פומבי לאספקת ותחזוקת גנרטורים לא יאוחר מיום 15.3.2022 בשעה 12:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מפרט טכני נספח ב מפרט טכני נספח ב
מסמך הבהרות מסמך הבהרות
944 מכרז פומבי לאספקת נעלי ומגפי עבודה עד יום 7.3.2022 בשעה 12:00 לא יאוחר מיום 24.3.2022 בשעה 12:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מסמך הבהרות ושינויים מס 1 מסמך הבהרות ושינויים מס 1
943 מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ, ניהול וביצוע תהליכי גיוס עובדים עד יום 15.3.2022 בשעה 12:00 לא יאוחר מיום 10.4.2022 בשעה 12:00. מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מסמך הבהרות ושינויים מס 1 מסמך הבהרות ושינויים מס 1
936 מכרז פומבי למתן שרותי פיקוח על עבודות תשתית לצד מערכת ההולכה לגז טבעי עד יום 1.3.2022 בשעה 12:00 לא יאוחר מיום 22.3.2022 בשעה 12:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מסמך הבהרות ושינויים מס 1 מסמך הבהרות ושינויים מס 1
934 מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקטים בתחום המימן עד יום 31.3.2022בשעה 12:00 לא יאוחר מיום 12.4.2022 בשעה 12:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מסמך הבהרות ושינויים מס 1 מסמך הבהרות ושינויים מס 1
מסמך הבהרות מס 2 מסמך הבהרות מס 2
הודעה על דחיית מועדים ועדכון תנאי סף הודעה על דחיית מועדים ועדכון תנאי סף
916 מכרז פומבי מס´ 26/2021- עבודות ימיות, סיור ימי ועבודות נלוות 28.11.21 עד יום 13.12.2021 בשעה 16.00 לא יאוחר מיום 17.1.2022 בשעה 15:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
תיקון מספר 1 תיקון מספר 1
הודעה על דחיית מועד אחרון להגשת הצעות הודעה על דחיית מועד אחרון להגשת הצעות
הודעה בערבית על דחיית מועד הודעה בערבית על דחיית מועד
905 מכרז פומבי לביצוע סקר טיב מעטפת הצינור ומערכת הגנה קתודית עד יום 30.9.2021 בשעה 16.00 לא יאוחר מיום 9.10.2021 בשעה 16.00 . מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מסמך הבהרות ושינויים מס 1 מסמך הבהרות ושינויים מס 1
901 מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ ופיקוח על עבודות ימיות 25.7.2021 10.8.21 בשעה 12:00 31.8.21 בשעה 16:00 מכרז פומבי למתן שירותי פיקוח על עבודות ימיות מכרז פומבי למתן שירותי פיקוח על עבודות ימיות
הסכם למכרז יעוץ ופיקוח עבודות ימיות הסכם למכרז יעוץ ופיקוח עבודות ימיות
מודעה עברית מודעה עברית
מודעה ערבית מודעה ערבית
מסמל הבהרות מסמל הבהרות
868 מכרז פומבי א. לבחירת מאגר קבלנים להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה ב. לביצוע עבודות נצרת גז טבעי בלחץ גבוה בפרויקט "שורק 2" (מס´ INGL/TENDER/2021/06) 11/03/2021 24/3/2021 בשעה 10:00 8/4/2021 11/5/2021 בשעה 16:00 מודעת עדכון מועד הגשה ותנאי סף מודעת עדכון מועד הגשה ותנאי סף
הבהרה ותיקון מס 3 הבהרה ותיקון מס 3
מודעת מכרז - ערבית מודעת מכרז - ערבית
מכרז פומבי לבחירת מאגר קבלני צנרת ולביצוע פרויקט שורק 2 מכרז פומבי לבחירת מאגר קבלני צנרת ולביצוע פרויקט שורק 2
הסכם מסגרת לביצוע עבודות צנרת בלחץ גבוה הסכם מסגרת לביצוע עבודות צנרת בלחץ גבוה
תוספת להסכם מסגרת לביצוע עבודות צנרת בלחץ גבוה תוספת להסכם מסגרת לביצוע עבודות צנרת בלחץ גבוה
תיאור פרויקט שורק 2 תיאור פרויקט שורק 2
גאנט לוח זמנים שלדי וחוזי - פרויקט שורק 2 גאנט לוח זמנים שלדי וחוזי - פרויקט שורק 2
רשימת תכניות לפרויקט רשימת מפרטים ופרטים טיפוסיים רשימת תכניות לפרויקט רשימת מפרטים ופרטים טיפוסיים
כתב כמויות - הצעת המחיר כתב כמויות - הצעת המחיר
29/4/2021
864 מכרז פומבי למתן שירותי אספקת והתקנת בידוד תרמי לצנרת ומערכות חימום עד יום 2.2.2021 בשעה 16.00 לא יאוחר מיום 17.2.2021 בשעה 16.00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מפרט טכני נספח ד מפרט טכני נספח ד
מסמך הבהרות מס 1 מסמך הבהרות מס 1
853 מכרז פומבי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית, תשתיות חשמל ועבודות נלוות להקמת תחנה להפחתת לחץ ולמדידת גז טבעי (PRMS) – רוטנברג (מס´ INGL/TENDER/2020/35) 17/12/2020 28/12/2020 בשעה 10:00 - השתתפות חובה לצורך הגשת הצעה 5/1/2021 בשעה 17:00 20/1/2021 בשעה 17:00 מודעת מכרז - עברית מודעת מכרז - עברית
טופס הרשמה למכרז ולסיור קבלנים טופס הרשמה למכרז ולסיור קבלנים
מודעה לעיתון - ערבית מודעה לעיתון - ערבית
מכרז מכרז
הסכם הסכם
17/12/2020 לצורך הרשמה למכרז וקבלת מסמכי המכרז המלאים יש לשלוח את טופס ההרשמה ל- c-tender@ingl.co.il
851 מכרז פומבי למתן שירותי תשתית וגישה לאינטרנט במתקני החברה 22.11.2020 2.12.2020 בשעה 12:00 לא יאוחר מיום 17.12.2020 בעשה 12:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
הודעת דחיית מועד אחרון להגשת הצעות הודעת דחיית מועד אחרון להגשת הצעות
כללי בטיחות בכניסה לאתרים כללי בטיחות בכניסה לאתרים
טופס עזר לקבלנים טופס עזר לקבלנים
נוהל בטיחות החברה נוהל בטיחות החברה
מודעה בערבית מודעה בערבית
הבהרות 1 הבהרות 1
הבהרות 2 הבהרות 2
820 PUBLIC TENDER FOR HIGH PRESSURE VESSEL INTEGRITY ASSESSMENT November 18 , 2020 ׁׁׁׁׁׁDecember 15 , 2020, at 17:00 (Israel timeׁ ITB ITB
GTC GTC
Agreement Agreement
Annexes Annexes
Annex C1 Annex C1
English announcement English announcement
Hebrew announcement Hebrew announcement
Amendment - Postponement of deadlines- Hebrew Amendment - Postponement of deadlines- Hebrew
Amendment & Clarification no 2 Amendment & Clarification no 2
Hebrew announcement 2 Hebrew announcement 2
815 מכרז פומבי לאספקת גלאים אקוסטיים 13.9.2020 29.9.2020 בעשה 16:00 לא יאוחר מיום 2.11.2020 בשעה 16:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מסמך הבהרות ושינויים מס 1 מסמך הבהרות ושינויים מס 1
הודעה על דחיית מועד אחרון להגשת הצעות הודעה על דחיית מועד אחרון להגשת הצעות
הודעה בערבית על דחיית מועד הודעה בערבית על דחיית מועד
814 מכרז פומבי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחתת לחץ (PRMS) צומת אנרגיה (מס´INGL/TENDER/2020/26 ) 11/9/2020 12/10/2020 בשעה 10:00 - השתתפות חובה - יש להירשם מראש 15/10/2020 בשעה 12:00 27/10/2020 בשעה 16:00 מודעה לעיתון - עברית מודעה לעיתון - עברית
טופס הרשמה למכרז ולסיור קבלנים טופס הרשמה למכרז ולסיור קבלנים
מודעה לעיתון - ערבית מודעה לעיתון - ערבית
מכרז מכרז
הסכם הסכם
11/9/2020 יש להירשם למכרז ולסיור הקבלנים על מנת לקבל את חומר המכרז המלא באמצעות טופס ההרשמה המצ"ב
813 מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בתחום קשרי ממשל 13/9/2020 לא יאוחר מיום 14/10/2020 בשעה 16:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הודעה בעברית הודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מסמך הבהרות מסמך הבהרות
812 מכרז פומבי לשירותי מנהלי ביטחון אזוריים INGL/TENDER/2020/25 7/8/2020 18/8/2020 2/9/2020 שעה 17:00 מודעה לעיתון - עברית מודעה לעיתון - עברית
מכרז מכרז
הסכם הסכם
מפרט שירותים מפרט שירותים
נספח ח - הרשמה להשתתפות במכרז נספח ח - הרשמה להשתתפות במכרז
הבהרה מס 1 הבהרה מס 1
7/8/2020 פורסמה הבהרה מס´ 1 למכרז. ******** על מנת לקבל את מסמכי המכרז בעותק להגשת הצעות יש להירשם באמצעות טופס נספח ח´ מצ"ב
811 מכרז פומבי לאספקת בגדי עבודה מעכבי בעירה ואנטיסטטיים עד יום 10.8.2020 בשעה 16:00 לא יאוחר מיום 24.8.2020 בשעה 16:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
810 מכרז פומבי לאספקה, התקנה ותחזוקה למערכת מיישרי זרם ומערכת בקרה לנקודות מדידה להגנה קתודית 20.7.2020 עד ליום 3.8.2020 בשעה 16:00 לא יאוחר מיום 18.8.2020 בשעה 16:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
808 International Public Tender for the Engineering and Construction of the Ashdod – Ashkelon Off- Shore High 16/07/2020 01/02/2021 בשעה 17:00 11/04/2021 17:00 (שעון ישראל) מודעת מכרז - עיתון מודעת מכרז - עיתון
מכרז מכרז
הסכם הסכם
מודעה עיתון ערבי מודעה עיתון ערבי
4 - Clarification no. 1 4 - Clarification no. 1
הבהרות 1-11 הבהרות 1-11
16/07/2020 על מנת לקבל את מסמכי המכרז המלאים - ראה סעיף 6 למכרז
805 מכרז פומבי להקמת מאגר ספקים למתן שירותי תכנון מפורט להקמת מערכת להולכת גז טבעי (INGL/TENDER/2020/09) 8/7/2020 24/8/2020 21/7/2020 24/8/2020 בשעה 17:00 מכרז - מסמך ראשי מכרז - מסמך ראשי
הסכם מסגרת הסכם מסגרת
מודעה לעיתון - עברית מודעה לעיתון - עברית
מודעה לעיתון - ערבית מודעה לעיתון - ערבית
נספח הרשמה להשתתפות במכרז נספח הרשמה להשתתפות במכרז
הבהרה מס 1 הבהרה מס 1
הבהרה ותיקון מס 2 הבהרה ותיקון מס 2
03/08/2020 פורסמה הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות עד ליום 24/8/2020 בשעה 17:00 - ראה הבהרה ותיקון מס´ 2 המצ"ב. יש להרשם להשתתפות במכרז ע"י טופס ההרשמה המצ"ב וקבלת מסמכי המכרז.
783 מכרז פומבי לשירותי מנהלי ביטחון אזוריים INGL/TENDER/2020/12 11/06/2020 06/07/2020 22/06/2020 מודעת מכרז - עברית מודעת מכרז - עברית
מודעת מכרז - ערבית מודעת מכרז - ערבית
מכרז פומבי לשירותי מנהלי ביטחון אזוריים מכרז פומבי לשירותי מנהלי ביטחון אזוריים
הסכם לשירותי מנהל ביטחון אזורי הסכם לשירותי מנהל ביטחון אזורי
מפרט שירותים - מנהל ביטחון אזורי מפרט שירותים - מנהל ביטחון אזורי
נספח ז - טופס רישום למכרז נספח ז - טופס רישום למכרז
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
29/06/2020 פורסם הבהרה ותיקון מס´ 1 למכרז, מצ"ב על מנת לקבל את מסמכי המכרז בעותק פיזי להגשת הצעות יש להירשם באמצעות טופס נספח ז´ מצ"ב
777 Public Tender for High Resolution Surveys No later than June 4th, 2020 June 23rd, 2020, at 17:00 (Israel time). ITB ITB
GTC GTC
Agreement Agreement
Annexes Annexes
English announcement English announcement
Hebrew announcement Hebrew announcement

Clarification no 1 Clarification no 1
774 מכרז פומבי לשירותי בודק מוסמך לפי פקודת הבטיחות בעבודה 11.5.2020 26.5.2020 בשעה 16.00 לא יאוחר מיום 9.6.2020 בשעה 16.00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
771 מכרז פומבי למתן שירותי תחזוקה והתקנת מזגנים 9.3.2020 בשעה 10.00 עד ליום 17.3.2020 בשעה 16.00 לא יאוחר מיום 1.72020 בשעה 16.00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מסמכי ההסכם מסמכי ההסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מסמך הבהרות מס 1- דחיית מועד אחרון להגשת הצעות מסמך הבהרות מס 1- דחיית מועד אחרון להגשת הצעות
מודעה בעברית- דחית מועדים מודעה בעברית- דחית מועדים
מודעה בערבית- דחית מועדים מודעה בערבית- דחית מועדים
761 מכרז פומבי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל להקמת תחנת הפחתת לחץ (PRMS) אורות רבין 16.1.2020 28.1.2020 לא יאוחר מיום 4/2/2020 בשעה 17:00 לא יאוחר מיום 18/2/2020 בשעה 17:00 מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מכרז מכרז
הסכם הסכם
תאור הפרויקט תאור הפרויקט
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
הבהרה ותיקון מס 2 הבהרה ותיקון מס 2
746 מכרז פומבי למתן שירותי חכירת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי מלא 25.12.19 לא יאוחר מיום 13.1.2020 בשעה 12:00 לא יאוחר מיום 5.2.2020 בשעה 12:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מסמכי ההסכם מסמכי ההסכם
מסמך הבהרות ותיקון מס 1 מסמך הבהרות ותיקון מס 1
מסמכי המכרז- מהדורה מס 2 מסמכי המכרז- מהדורה מס 2
מסמכי ההסכם- מהדורה מס 2 מסמכי ההסכם- מהדורה מס 2
745 מכרז פומבי למתן שירותי ניהול תיקי השקעות 25.12.19 עד ליום 7.1.2020 בשעה 16.00 לא יאוחר מיום 27.1.2020 בשעה 16:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מסמכי ההסכם מסמכי ההסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מסמך הבהרות מס 1 מסמך הבהרות מס 1
הסכם התקשרות- מהדורה מס 2 הסכם התקשרות- מהדורה מס 2
הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות
מסמך הבהרות ושינויים מס 2 מסמך הבהרות ושינויים מס 2
743 מכרז פומבי למתן שירותי תחזוקה לגנרטורים 8.12.19 עד יום 23.12.19 בשעה 16.00. לא יאוחר מיום 9.1.2020 בשעה 16.00. מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מסמכי ההסכם מסמכי ההסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מסמך הבהרות מס 1 מסמך הבהרות מס 1
742 מכרז פומבי למתן שירותי יועץ ביטחון ומיגון 3/12/2019 לא יאוחר מיום 11/12/2019 בשעה 12:00 25/12/2019 בשעה 16:00 מודעה מודעה
מכרז מכרז
הסכם הסכם
הבהרה מס 1 הבהרה מס 1
741 מכרז פומבי למתן שירותי ניהול תיאום תשתיות 2/12/2019 10/12/2019 החל מיום 22/12/2019 בשעות 09:00 – 16:00 ועד לא יאוחר מיום 24/12/2019 בשעה 16:00 מודעה מודעה
מכרז מכרז
הסכם הסכם
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
730 International Public Tender for the Supply of Fittings (INGL\TENDER\2019\30) 730 31/10/2019 14/11/2019 Update - No later than Thursday, December 26, 2019 at 17:00 Israel time English Announcement English Announcement
Hebrew Announcement Hebrew Announcement
Tender Tender
Contract Contract
Amendment no. 1 Amendment no. 1
Last date for submission update Last date for submission update
Clarification & Amendment no 2 Clarification & Amendment no 2
729 מכרז פומבי למתן שירותי ממוני בטיחות 3/10/2019 5/11/2019 20/11/2019 מודעה בעברית מודעה בעברית
מכרז מכרז
הסכם הסכם
הבהרה מס 1 הבהרה מס 1
728 International Public Tender for the Manufacture and Supply of Plug Valves (INGL\TENDER\2019\20) 728 September 26, 2019 October 23, 2019 Between November 10 until November 14, 2019 , at 17:00 Israel time English Announcement English Announcement
Tender Tender
Contract Contract
PLUG VALVES > NPS 50 PLUG VALVES > NPS 50
Example typical BOQ Example typical BOQ
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
Clarification No 1 Clarification No 1
Amendment No 2 Amendment No 2
727 מכרז פומבי לבחירת ספק\ים לאספקת בגדי עבודה ונעלי עבודה 18.09.2019 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
726 מכרז פומבי לאספקת גלילי גז כיול 8.9.19 18.9.19 בשעה 16.00 לא יאוחר מיום 6.10.2019 בשעה 16:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מסמכי ההסכם מסמכי ההסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
724 מכרז פומבי להקמת אתר אינטרנט, תחזוקתו וניהול מדיה חברתית 11/9/2019 18/09/2019 בשעה 11:00 23/10/2019 בשעה 14:00 מסמכי המכרז - לא להגשה מסמכי המכרז - לא להגשה
מודעה בעברית מודעה בעברית
מענה לשאלות הבהרה מענה לשאלות הבהרה
713 מכרז פומבי להקמת מאגר קבלנים ולביצוע עבודות הגנה קתודית 28/8/2019 ביום 5/9/2019 בשעה 9:00 לא יאוחר מיום 11/9/2019 בשעה 17:00. החל מיום 23/9/2019 בין השעות 9:00 – 17:00 ולא יאוחר מיום 25/9/2019 בשעה 17:00 מסמכי המכרז - לא להגשה מסמכי המכרז - לא להגשה
מסמכי ההסכם - לא להגשה מסמכי ההסכם - לא להגשה
מודעה בערבית מודעה בערבית
מודעה בעברית מודעה בעברית
708 מכרז פומבי לאספקת מצברים 15.7.19 עד יום 31.7.2019 בשעה 16:00. לא יאוחר מיום 12.8.2019 בשעה 16:00. מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מסמכי ההסכם מסמכי ההסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
מודעה בערבית מודעה בערבית
703 מכרז למתן שירותי חשבות שכר 8.7.19 14.8.19 (מעודכן) 23.7.19 מסמכי המכרז לאחר סבב הבהרות מסמכי המכרז לאחר סבב הבהרות
נספח ההסכם לאחר סבב הבהרות נספח ההסכם לאחר סבב הבהרות
מענה לשאלות הבהרה מענה לשאלות הבהרה

688 מכרז פומבי להתקנה ותיקון של רשתות למניעת מטרדי ציפורים ותחזוקת גגות 23.6.19 ביום 3/7/2019 בשעה 10.00 ב PRMS דליה עד ליום 10/7/2019 בשעה 16.00 עד לא יאוחר מיום 24/7/2019 בשעה 16.00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מסמכי ההסכם מסמכי ההסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
686 מכרז פומבי לאספקת ציוד טכני 23.6.2019 9.7.2019 עד לשעה 16.00 עד ליום 23.7.2019 בשעה 16.00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מסמכי ההסכם מסמכי ההסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
683 מכרז שירותי סוכנות נסיעות לחו´´ל 6.6.19 27.6.19 12.6.19 הודעה על פרסום המכרז הודעה על פרסום המכרז
מסמכי המכרז מסמכי המכרז
נוסח ההסכם נוסח ההסכם
מענה לשאלות הבהרה - מס 1 מענה לשאלות הבהרה - מס 1
674 מכרז פומבי להקמת מאגר קבלנים לביצוע חפירות הצלה ארכיאולוגיות 23.5.19 11.6.19 בשעה 10.00 לא יאוחר מיום 30.6.19 בשעה 16.00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מסמכי ההסכם מסמכי ההסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
Health Safety and Environmental Requirement (HSE) for the Natural Gas System Health Safety and Environmental Requirement (HSE) for the Natural Gas System
מסמך הבהרות ושינויים מס 1 מסמך הבהרות ושינויים מס 1
673 מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ משפטי ממשרדי עורכי דין 22.5.2019 עד ליום 2.6.2019 בשעה 14:30 עד ליום 20.6.2019 בשעה 14:00 מכרז מכרז
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מענה לשאלות והבהרות מענה לשאלות והבהרות
671 International Public Tender for the Manufacture and Supply of Ball Valves (INGL\TENDER\2019\17) 671 April 21,2019 May 6, 2019 Between June 17 until June 18, 2019 , at 17:00 Israel time English Ad English Ad
Tender Tender
Contract Contract
Annex A15 - BOQ Annex A15 - BOQ
Hebrew Ad Hebrew Ad
Clarification & Amendment no 1 Clarification & Amendment no 1
Clarification & Amendment no 2 Clarification & Amendment no 2
656 מכרז פומבי לאספקת חלפים ואביזרים למבערים 2.4.19 עד יום 6.5.2019 בשעה 16:00 . לא יאוחר מיום 20.5.2019 בשעה 16:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מסמכי ההסכם מסמכי ההסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
655 מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בניהול מדיניות השקעות וסיכונים פיננסים 7.4.19 30.4.2019 בשעה 12:00. לא יאוחר מיום 14.5.2019 בשעה 12:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מסמכי ההסכם מסמכי ההסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מסמך הבהרות מס 1 מסמך הבהרות מס 1
653 International Public Tender for the Manufacture and Supply of Hot Formed Bends (INGL/TENDER/2019/15) 653 April 1, 2019 April 10, 2019 Between May 26 until May 27, 2019 , until 17:00 Israel time English Ad English Ad
Tender - Invitation to Bid Tender - Invitation to Bid
Contract Contract
Quotation Price Form - Bill of Qunatities Quotation Price Form - Bill of Qunatities
Registration Form - Annex A1 Registration Form - Annex A1
Hebrew Ad Hebrew Ad
Clarification no 2 Clarification no 2
1/4/2019 Use registration form Annex A1 attached
652 מכרז פומבי למתן שירותי אספקת דלק וניקיון כלי רכב 25.3.19 6.5.2019 עד השעה 12.00 (מועד מעודכן) לא יאוחר מיום 19.5.2019 בשעה 12.00 (מועד מעודכן) מסמכי המכרז - מעודכן מסמכי המכרז - מעודכן
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
מודעה בעברית- דחית מועדים מודעה בעברית- דחית מועדים
מודעה בערבית- דחית מועדים מודעה בערבית- דחית מועדים
מסמכי המכרז- נוסח מעודכן כולל שינויים מסמכי המכרז- נוסח מעודכן כולל שינויים
מסמך הבהרות ושינויים מס 2 מסמך הבהרות ושינויים מס 2
651 מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בתקשורת נתונים לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל 12.03.2019 19.03.2019 לא יאוחר מיום 3.4.19 בשעה 16.00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
הבהרה 1 הבהרה 1
הבהרה 2 הבהרה 2
600 מכרז פומבי לבחירת קבלן למתן שירותי ייעוץ ופיקוח על עבודות ימיות 17.1.2019 לא יאוחר מיום 5.3.19 בשעה 12:00 . המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום 19.3.19 בשעה 16:00 . מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מסמכי ההסכם מסמכי ההסכם
נספח ג3 להסכם דרישות בריאות בטיחות וסביבה. נספח ג3 להסכם דרישות בריאות בטיחות וסביבה.
טופס למידה והפקת לקחים לאירוע בטיחות בריאות וסביבה טופס למידה והפקת לקחים לאירוע בטיחות בריאות וסביבה
Pre task Planning - PTP Pre task Planning - PTP
DivingCodeOfPractice DivingCodeOfPractice
INGL - Risk Management Template - En - Heb INGL - Risk Management Template - En - Heb
598 מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בתחום ההיערכות לחירום 7.2.2019 20.2.2019 6.3.2019 מודעה בעברית מודעה בעברית
מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מסמכי ההסכם מסמכי ההסכם
מודעה בערבית מודעה בערבית
597 מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ ארגוני 3.2.2019 19.2.2019 בשעה 12:00 המועד האחרון להגשת הצעות החל מיום 18.3.2019 בין השעות 09:00 - 16:00 ולא יאוחר מיום 19.3.2019 בשעה 16:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מסמכי ההסכם מסמכי ההסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
הבהרה מס 1 - דחיית מועדים הבהרה מס 1 - דחיית מועדים
הבהרה מס 1 - מודעה בשפה העברית הבהרה מס 1 - מודעה בשפה העברית
הבהרה מס 1 - מודעה בשפה הערבית הבהרה מס 1 - מודעה בשפה הערבית
הבהרה מס 2 הבהרה מס 2

596 International Public Tender of Two-Stages for the Manufacture and Supply of High Pressure Natural Gas Pipes (INGL/TENDER/2019/06) 596 January 31, 2019 February 26, 2019 Between March 13 until March 20, 2019 English Ad English Ad
Tender Documents Tender Documents
Contract Documents Contract Documents
Annex A20 Quotation Price Form Annex A20 Quotation Price Form
Annex A1 Contact details and undertaking for confidentiality Annex A1 Contact details and undertaking for confidentiality
Hebrew Ad Hebrew Ad
Arabic Ad Arabic Ad
Clarification & Amendment no. 1-3 Clarification & Amendment no. 1-3
Clarification & Amendment no. 4 Clarification & Amendment no. 4
.Please note - update versions of Invitation to Bid and Contract were uploaded, due to typos in clauses references only :In order tor receive the full Tender documents please contact the tender e-mail c-tender@ingl.co.il
595 מכרז פומבי להקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות ניקוי חול וצבע 27.1.2019 מועד סיור קבלנים השתתפות - חובה להגשת הצעה- ביום 13.2.2019 בשעה 10:00 , מקום המפגש מרכז התחזוקה בכנות, רח´ רחוב האדום 14 , אזור תעשייה כנות לא יאוחר מיום 20.2.2019 בשעה 16:00 לא יאוחר מיום 5.3.2019 בשעה 16:00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
594 מכרז פומבי למתן שירותי בטיחות וניהול צי רכב 14.1.2019 22.1.2019 13.2.2019 בשעה 16.00 מכרז פומבי למתן שירותי בטיחות וניהול צי רכב על ידי קצין בטיחות בתעבורה מכרז פומבי למתן שירותי בטיחות וניהול צי רכב על ידי קצין בטיחות בתעבורה
הסכם לקבלת שירותי בטיחות וניהול צי רכב על ידי קצין בטיחות בתעבורה הסכם לקבלת שירותי בטיחות וניהול צי רכב על ידי קצין בטיחות בתעבורה
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מסמך הבהרות מס 1 מסמך הבהרות מס 1
590 מכרז פומבי למתן שירותי ניקיון ותחזוקה 31.12.2018 לא יאוחר מיום 15.1.19 בשעה 12.00 29.1.19 בשעה 12.00 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מסמכי ההסכם מסמכי ההסכם
מודעה בערבית מודעה בערבית
מודעה בעברית מודעה בעברית
מסמך הבהרות מס 1 מסמך הבהרות מס 1
תשריט עתידים קומה 33 תשריט עתידים קומה 33
תשריט עתידים קומה 32 תשריט עתידים קומה 32
תשריט כנות 1 תשריט כנות 1
תשריט כנות 2 תשריט כנות 2
תשריט חיפה 1 תשריט חיפה 1
589 מכרז פומבי לבחירת ספק/ים של חלפים ואביזרים מתכלים בתחום החשמל 30.12.2018 עד יום 8.1.2019 בשעה 16:00. החל מיום 21.1.2018 בין השעות 9:00-17:00 ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות ביום 22.1.2018 בשעה 17:00. מכרז פומבי לבחירת ספק אביזרי חשמל מתכלים מכרז פומבי לבחירת ספק אביזרי חשמל מתכלים
הסכם למכרז פומבי לבחירת ספק אביזרי חשמל מתכלים הסכם למכרז פומבי לבחירת ספק אביזרי חשמל מתכלים
מודעות עיתון בעברית וערבית מכרז פומבי לבחירת ספק חלפים ואביזרים מתכלים בתחום החשמל מודעות עיתון בעברית וערבית מכרז פומבי לבחירת ספק חלפים ואביזרים מתכלים בתחום החשמל
588 מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ שמאות מקרקעין לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל INGL/TENDER/2018/09 27/12/2018 10/1/2019 בתאום מראש 10/1/2019 30/1/2019 מודעה מודעה
מכרז מכרז
הסכם הסכם
587 מכרז פומבי למתן שירותי פיקוח על עבודות ימיות 14.12.18 31.12.2018 28.1.2019 מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מכרז מכרז
הסכם הסכם
מסמך הבהרות מס 1 מסמך הבהרות מס 1

584 מכרז פומבי למתן שירותי אספקה ותחזוקה למכונות הדפסה 05.11.2018 13.11.2018 06.12.2018 מכרז פומבי למתן שירותי אספקה ותחזוקה למכונות הדפסה מכרז פומבי למתן שירותי אספקה ותחזוקה למכונות הדפסה
הסכם למתן שירותי אספקה ותחזוקה למכונות הדפסה הסכם למתן שירותי אספקה ותחזוקה למכונות הדפסה
מודעה בערבית מודעה בערבית
הבהרה ותיקון מס 1 – מכרז פומבי למתן שירותי אספקה ותחזוקה למכונות הדפסה (מס INGL/TENDER/2018/21) (להלן: ההזמנה) הבהרה ותיקון מס 1 – מכרז פומבי למתן שירותי אספקה ותחזוקה למכונות הדפסה (מס INGL/TENDER/2018/21) (להלן: ההזמנה)
582 מכרז פומבי להקמת מאגר ספקים למתן שירותי ניהול ופיקוח צמוד לפרויקטים של מערכת הולכת הגז הטבעי INGL/TENDER/2018/06 17/10/2018 20/11/2018 24/12/2018 מודעה בעברית/ערבית מודעה בעברית/ערבית
תיקון מס 3 מכרז לשירותי ניהול ופיקוח תיקון מס 3 מכרז לשירותי ניהול ופיקוח
המכרז המכרז
ההסכם ההסכם
מודעה לעיתון - עברית תיקון תנאי סף במכרז מודעה לעיתון - עברית תיקון תנאי סף במכרז
תיקון מס 1 - תיקון תנאי סף תיקון מס 1 - תיקון תנאי סף
סיכום סיור מציעים סיכום סיור מציעים
מודעה לעיתון - ערבית תיקון תנאי סף במכרז מודעה לעיתון - ערבית תיקון תנאי סף במכרז
תיקון מס 2 - תיקון תנאי סף תיקון מס 2 - תיקון תנאי סף
מודעה לעיתון - עברית/ערבית תיקון מספר 2 מודעה לעיתון - עברית/ערבית תיקון מספר 2
פורסם תיקון מס´ 1 בעניין תיקון תנאי הסף במכרז. יש לתאם מראש הגעה לקבלת מסמכי המכרז המלאים
579 מכרז פומבי למתן שירותי רישום ועריכת פרוטוקולים לישיבות הדירקטוריון וועדותיו 9.10.2018 16.10.2018 31.10.2018 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
ההסכם ההסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
הבהרה מס 1 הבהרה מס 1
מודעת דחייה עברית מודעת דחייה עברית
מודעת דחייה ערבית מודעת דחייה ערבית
577 מכרז פומבי למתן שירותי בטיחות וניהול צי רכב על ידי קצין בטיחות בתעבורה 7.9.2018 17.10.2018 30.10.2018 המכרז המכרז
ההסכם ההסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
הבהרה מס 1 הבהרה מס 1
575 International Public Tender (Pre-Qualification) of Two-Stages Examination For the Construction of High Pressure Natural Gas Transmission System מכרז בינלאומי פומבי עם בחינה דו-שלבית להקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות הקמה של מערכת להולכת גז טבעי גבוה 26/11/2018 02/10/2018 02/10/2018 מודעה בעברית מודעה בעברית
English Ad English Ad
Tender Tender
Contract (GTC) Contract (GTC)
Contract Annexes AA Contract Annexes AA
Contract Annexes DD Contract Annexes DD
General Technical Information - Technical Annex General Technical Information - Technical Annex
Amendment no.1 - PQ 2018 Amendment no.1 - PQ 2018
Newspaper Ad - Clarification and Amendment No. 2 Newspaper Ad - Clarification and Amendment No. 2
Clarification and Amendment No. 2 Clarification and Amendment No. 2
Clarification's & Amendment's No.2 were published
574 מכרז פומבי לבחירת קבלן חצר לביצוע עבודות הנדסה אזרחית קטנות ובינוניות 9.8.2018 20.8.2018 לא יאוחר מיום 3.9.2018 בשעה 16:00. מכרז פומבי לבחירת קבלן חצר לביצוע עבודות הנדסה אזרחית קטנות ובינוניות מכרז פומבי לבחירת קבלן חצר לביצוע עבודות הנדסה אזרחית קטנות ובינוניות
הסכם לבחירת קבלן חצר לביצוע עבודות הנדסה אזרחית קטנות ובינוניות הסכם לבחירת קבלן חצר לביצוע עבודות הנדסה אזרחית קטנות ובינוניות
נספח ג3 להסכם דרישות בריאות בטיחות וסביבה נספח ג3 להסכם דרישות בריאות בטיחות וסביבה
נספח יא להסכם - מפרט טכני וכתב כמויות קבלן חצר לביצוע עבודות אזרחיות נספח יא להסכם - מפרט טכני וכתב כמויות קבלן חצר לביצוע עבודות אזרחיות
נספח ג למפרט - דוגמא לסקר סיכונים נספח ג למפרט - דוגמא לסקר סיכונים
נספח ד למפרט - דוגמא לתכנית הנפה נספח ד למפרט - דוגמא לתכנית הנפה
נספח ה למפרט - דוגמא לתשריט נספח ה למפרט - דוגמא לתשריט
נספח ו למפרט - נוהל עבודה בתחנות מוגזות נספח ו למפרט - נוהל עבודה בתחנות מוגזות
מודעה בעיתון בעברית ובערבית מודעה בעיתון בעברית ובערבית
הבהרה ותיקון מס 1 - מכרז פומבי לבחירת קבלן חצר לביצוע עבודות הנדסה אזרחית קטנות ובינוניות הבהרה ותיקון מס 1 - מכרז פומבי לבחירת קבלן חצר לביצוע עבודות הנדסה אזרחית קטנות ובינוניות
569 REQUEST FOR INFORMATION REGARDING HYDROCARBON ACCOUNTING SOFTWARE 07.08.2018 10.09.2018 RFI Documnet RFI Documnet
567 מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ ואחזקה לדוודים ולמבערים במתקני PRMS 27.7.2018 9.8.2018 15.8.2018 28.8.2018 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מסמכי ההסכם מסמכי ההסכם
מפרט טכני מפרט טכני
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
565 מכרז פומבי לקבלת ייעוץ משפטי ממשרדי עורכי דין 25.7.2018 31.7.2018 בשעה 12:00 12.8.2018 בשעה 15:00 המכרז המכרז
הסכם מכרזים והתקשרויות הסכם מכרזים והתקשרויות
הסכם מסחרי מנהלי ואנרגיה הסכם מסחרי מנהלי ואנרגיה
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
הבהרה מספר 1 הבהרה מספר 1
נספחי הצעת מחיר מתוקנים נספחי הצעת מחיר מתוקנים
נספח י מתוקן נספח י מתוקן
מודעת תיקון תנאי סף - עברית מודעת תיקון תנאי סף - עברית
מודעת תיקון תנאי סף - ערבית מודעת תיקון תנאי סף - ערבית
563 מכרז פומבי לבחירת קבלן לביצוע עבודות תחזוקה למערכת הגנה קתודית 18.7.2018 9.8.2018 בשעה 16:00 החל מיום 28.8.2018 בין השעות 9:00-17:00 ולא יאוחר מיום 29.8.2018 בשעה 16:00 מכרז פומבי לבחירת קבלן לביצוע עבודות תחזוקה למערכת הגנה קתודית מכרז פומבי לבחירת קבלן לביצוע עבודות תחזוקה למערכת הגנה קתודית
הסכם ביצוע עבודות תחזוקה למערכת הגנה קתודית הסכם ביצוע עבודות תחזוקה למערכת הגנה קתודית
נספח ד להסכם נספח ד להסכם
נספחי ט 1-3 להסכם נספחי ט 1-3 להסכם
מודעות בעיתון בערבית ועברית מודעות בעיתון בערבית ועברית
הבהרה מס 1 ונספחים נלווים - מכרז אחזקה הגנה קתודית ונספחים נלויים הבהרה מס 1 ונספחים נלווים - מכרז אחזקה הגנה קתודית ונספחים נלויים
481 מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בתחום הביטוח 21.3.2018 29.3.2018 23.4.2018 15.5.2018 מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ ביטוח - נוסח לפרסום מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ ביטוח - נוסח לפרסום
הסכם - יועץ ביטוח - נוסח לפרסום הסכם - יועץ ביטוח - נוסח לפרסום
תיקון מספר 1 תיקון מספר 1
מודעה בעברית - דחיית מועדים מודעה בעברית - דחיית מועדים
מודעה בערבית - דחיית מועדים מודעה בערבית - דחיית מועדים
הבהרה מספר 1 ותיקון מספר 2 הבהרה מספר 1 ותיקון מספר 2
מודעה בעברית - תיקון תנאי סף מודעה בעברית - תיקון תנאי סף
מודעה בערבית - תיקון תנאי סף מודעה בערבית - תיקון תנאי סף
480 פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) עבור מערכת מידע לניהול אירועים בחדר בקרה 18.03.2018 27.3.2018 22.4.2018 פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) עבור מערכת מידע לניהול אירועים בחדר בקרה פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) עבור מערכת מידע לניהול אירועים בחדר בקרה
מערכת ניהול אירועים RFI מפרט טכני - נספח ב מערכת ניהול אירועים RFI מפרט טכני - נספח ב
הבהרה מס 1 הבהרה מס 1
תיקון מס 1 תיקון מס 1
477 מכרז פומבי למערכת קשר אלחוטית מבוססת תשתית סלולארית POC-Push to talk Over Cellular 8.5.2018 15.5.2018 בשעה 16:00 14.6.2018 בשעה 16:00 מכרז למערכת קשר אלחוטית מבוססת תשתית סלולארית - נוסח עדכני מכרז למערכת קשר אלחוטית מבוססת תשתית סלולארית - נוסח עדכני
הסכם למערכת קשר אלחוטית מבוססת תשתית סלולארית - נוסח עדכני הסכם למערכת קשר אלחוטית מבוססת תשתית סלולארית - נוסח עדכני
מכרז למערכת קשר אלחוטית מבוססת תשתית סלולארית - בסימון שינויים שבוצעו ביחס לגרסה הקודמת מכרז למערכת קשר אלחוטית מבוססת תשתית סלולארית - בסימון שינויים שבוצעו ביחס לגרסה הקודמת
הסכם למערכת קשר אלחוטית מבוססת תשתית סלולארית - בסימון שינויים שבוצעו ביחס לגרסה הקודמת הסכם למערכת קשר אלחוטית מבוססת תשתית סלולארית - בסימון שינויים שבוצעו ביחס לגרסה הקודמת
נספח ו להסכם נספח ו להסכם
תיקון מס 1 - דחיית מועד האחרון להגשת הצעות תיקון מס 1 - דחיית מועד האחרון להגשת הצעות
תיקונים מספר 3 ו-5: תשובות לשאלות הבהרה תיקונים מספר 3 ו-5: תשובות לשאלות הבהרה
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מודעות בעברית וערבית - פרסום מסמכי מכרז עדכניים מודעות בעברית וערבית - פרסום מסמכי מכרז עדכניים
473 מכרז למתן שירותי הדברה במתקני מערכת ההולכה לגז טבעי INGL/TENDER/2017/29 21/1/2018 20/2/2018 29/1/2018 6/2/2018 מכרז למתן שירותי הדברה מכרז למתן שירותי הדברה
הסכם למתן שירותי הדברה הסכם למתן שירותי הדברה
מפרט טכני וכתב כמויות מפרט טכני וכתב כמויות
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
מודעה בעברית - תיקון תנאי הסף מודעה בעברית - תיקון תנאי הסף
מודעה בערבית - תיקון תנאי הסף מודעה בערבית - תיקון תנאי הסף
471 מכרז פומבי למתן שירותי איוש ותפעול מוקד ביטחון למערכת ההולכה לגז טבעי 16/1/2018 14/2/2018 22/1/2018 31/1/2018 מכרז פומבי למתן שירותי איוש ותפעול מוקד ביטחון למערכת ההולכה לגז טבעי מכרז פומבי למתן שירותי איוש ותפעול מוקד ביטחון למערכת ההולכה לגז טבעי
הסכם למתן שירותי איוש ותפעול מוקד ביטחון למערכת ההולכה לגז טבעי הסכם למתן שירותי איוש ותפעול מוקד ביטחון למערכת ההולכה לגז טבעי
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מכרז פומבי למתן שירותי איוש ותפעול מוקד ביטחון - הבהרה ותיקון מס 1 מכרז פומבי למתן שירותי איוש ותפעול מוקד ביטחון - הבהרה ותיקון מס 1
468 מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל - תחנת הפחתת לחץ (PRMS) באר טוביה 8.1.2018 6.2.2018 11.1.2018 23.1.2018 מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל - תחנת הפחתת לחץ (PRMS) באר טוביה מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל - תחנת הפחתת לחץ (PRMS) באר טוביה
הסכם לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל - תחנת הפחתת לחץ (PRMS) באר טוביה הסכם לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל - תחנת הפחתת לחץ (PRMS) באר טוביה
מודעה לעיתון בעברית מודעה לעיתון בעברית
מודעה לעיתון בערבית מודעה לעיתון בערבית
466 מכרז פומבי להקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות תחזוקה למערכת סיבים אופטיים 27.12.2017 14.1.2018 4.1.2018 מכרז פומבי להקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות תחזוקה למערכת סיבים אופטיים מכרז פומבי להקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות תחזוקה למערכת סיבים אופטיים
הסכם לביצוע עבודות תחזוקה למערכת סיבים אופטיים הסכם לביצוע עבודות תחזוקה למערכת סיבים אופטיים
מודעה לעיתון בעברית מודעה לעיתון בעברית
מודעה לעיתון בערבית מודעה לעיתון בערבית
465 2017 PRMS Tender 19.12.17 28.2.18 31.1.18 Instruction to Bidders - PRMS Tender Instruction to Bidders - PRMS Tender
General Conditions of Contract for PRMS General Conditions of Contract for PRMS
Agreement for PRMS Agreement for PRMS
מודעה באנגלית מודעה באנגלית
מודעה - שינוי תנאי סף מודעה - שינוי תנאי סף
Clarification No. 1 Clarification No. 1
Clarification No. 2 and Amendment No. 1 Clarification No. 2 and Amendment No. 1
Clarification No. 3 and Amendment No. 2 Clarification No. 3 and Amendment No. 2
מודעה - שינוי תנאי סף מודעה - שינוי תנאי סף
459 מכרז פומבי להקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות תחזוקה למערכת סיבים אופטיים 1.10.2017 17.10.2017 1.11.2017 מסמך א תנאי המכרז מסמך א תנאי המכרז
מסמך ב הסכם קבלן מסמך ב הסכם קבלן
מודעה לעיתון בשפה העברית מודעה לעיתון בשפה העברית
מודעה לעיתון בשפה הערבית מודעה לעיתון בשפה הערבית
457 מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל - תחנות הפחתת לחץ (PRMS) מסילת ציון מס´ 2 ובית זית 22/8/17, 10:00 - סיור קבלנים 30/8/17 מודעה בעברית מודעה בעברית
מכרז מכרז
הסכם הסכם
מודעה בערבית מודעה בערבית
סיכום סיור קבלנים סיכום סיור קבלנים
3/8/17
385 מכרז פומבי לשירותי מינוף והובלה 21.6.2017 4.7.2017 19.7.2017 מסמך המכרז - לעיון בלבד מסמך המכרז - לעיון בלבד
מסמך ההסכם - לעיון בלבד מסמך ההסכם - לעיון בלבד
מודעה בערבית מודעה בערבית
מודעה בעברית מודעה בעברית
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
384 מכרז פומבי למנהלי ביטחון אזוריים (מנב"טים) ולהקמה של מאגר ספקים למתן שירותי מנהלי ביטחון אזוריים 30.4.2017 17.5.2017 29.5.2017 מסמך המכרז מסמך המכרז
הסכם לאתר הסכם לאתר
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
383 מכרז פומבי למתן שירותי דפוס והעתקות אור 23.4.2017 4.5.2017 18.5.2017 מסמך המכרז מסמך המכרז
מסמך ההסכם מסמך ההסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
382 מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחתת לחץ (PRMS) עמק הירדן 09/04/2017 24/5/2017 25/4/2017 5/5/2017 5/5/2017 הוראות המכרז הוראות המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
הבהרה מס 1 הבהרה מס 1
הבהרה מס 2 הבהרה מס 2
09/04/2017 ניתן לקבל את חוברות המכרז בעותק קשיח החל מ- 20/4/2017
381 מכרז למתן שירותי ממונה בטיחות על ביצוע עבודות במערכת ההולכה לגז טבעי 6.4.2017 26.4.2017 24.5.2017 מודעה בעברית מודעה בעברית
מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מסמכי ההסכם מסמכי ההסכם
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
376 מכרז פומבי למתן שירותי אחסון, תפעול וניהול מלאי 26.3.2017 29.3.2017 25.4.2017 24.5.2017 מודעה בעברית מודעה בעברית
מפרט טכני מפרט טכני
מכרז מכרז
הסכם הסכם
מודעה בערבית מודעה בערבית
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
מודעה לדחיית מועד הגשת הצעות ותיקון תנאי סף מודעה לדחיית מועד הגשת הצעות ותיקון תנאי סף
מודעה בערבית לדחיית מועד הגשת הצעות ותיקון תנאי סף מודעה בערבית לדחיית מועד הגשת הצעות ותיקון תנאי סף
הבהרה ותיקון מס 2 הבהרה ותיקון מס 2
הבהרה מס 3 הבהרה מס 3
פורסמה הודעה על דחיית מועד הגשת ההצעות ותיקון תנאי הסף בהבהרה ותיקון מס´ 1
372 הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים לצורך בחירת יועץ לגיוס והשמת עובדים 9.2.2017 28.3.2017 הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים
טופס למילוי על ידי מציע השירותים טופס למילוי על ידי מציע השירותים
מודעה מודעה
371 מכרז פומבי למתן שירותי מתאם/מת משאבי אנוש 9.2.2017 2.3.2017 16.3.2017 מסמך המכרז מסמך המכרז
מודעה בעברית מודעה בעברית
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
הבהרה ותיקון מס 2 הבהרה ותיקון מס 2
368 מכרז פומבי למתן שירותי ניהול מערך למידה ארגונית 9.2.2017 2.3.2017 21.3.2017 מסמך המכרז מסמך המכרז
מודעה בעברית מודעה בעברית
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
הבהרה ותיקון מס 2 הבהרה ותיקון מס 2
הבהרה ותיקון מס 3 הבהרה ותיקון מס 3
363 מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת PRMS חדרה OPC 15.12.2016 20.12.2016 3.1.2017 1.2.2017 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
ההסכם ההסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
תיקון והבהרה מס 1 תיקון והבהרה מס 1
מודעה בעברית - דחיית המועד האחרון להגשת הצעות מודעה בעברית - דחיית המועד האחרון להגשת הצעות
מודעה בערבית - דחיית המועד האחרון להגשת הצעות מודעה בערבית - דחיית המועד האחרון להגשת הצעות
הבהרה מס 2 הבהרה מס 2
סיכום סיור קבלנים סיכום סיור קבלנים
360 מכרז למתן שירותי סיור ואבטחה למערכת ההולכה לגז טבעי 8.11.2016 28.11.2016 7.12.2016 4.1.2017 מודעה בעברית מודעה בעברית
מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מודעה בערבית מודעה בערבית
טופס הודעה על כוונה להשתתף בסיור הקבלנים טופס הודעה על כוונה להשתתף בסיור הקבלנים
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
נספחי הבהרה ותיקון מס 1 נספחי הבהרה ותיקון מס 1
מודעה בעברית - שינוי תנאי סף ודחיית מועדי ההגשה במכרז מודעה בעברית - שינוי תנאי סף ודחיית מועדי ההגשה במכרז
מודעה בערבית - שינוי תנאי סף ודחיית מועדי ההגשה במכרז מודעה בערבית - שינוי תנאי סף ודחיית מועדי ההגשה במכרז
הבהרה ותיקון מס 2 הבהרה ותיקון מס 2
342 פנייה תחרותית לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול תכנון 16.8.2016 30.8.2016 13.9.2016 מסמכי ההליך מסמכי ההליך
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
322 Public Tender for Intelligent Pigging of High Pressure Natural Gas Pipelines and for Establishment of Pool of Approved Contractors 21.4.2016 18.5.2016 20.6.2016 Amendments and Clarifications Amendments and Clarifications
Tender Form and Price Tables Tender Form and Price Tables
Technical Volumes - Operational Provisions (Included in Annex D) Technical Volumes - Operational Provisions (Included in Annex D)
Terms of Payment and Price Tables (Annex C) Terms of Payment and Price Tables (Annex C)
General Conditions (Annex B) General Conditions (Annex B)
Invitation to Bid (Annex A) Invitation to Bid (Annex A)
Cover Page and Agreement Cover Page and Agreement
Announcements Announcements
319 מכרז פומבי למתן שירותי השכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי 17.3.2016 27.6.2016 26.7.2016 מודעות מודעות
מסמכי המכרז וההסכם מסמכי המכרז וההסכם
הבהרות 1-9 הבהרות 1-9
הבהרה ותיקון מס 10 הבהרה ותיקון מס 10
הבהרה ותיקון מס 11 הבהרה ותיקון מס 11
הבהרה ותיקון מס 12 הבהרה ותיקון מס 12
הבהרה ותיקון מס 13 הבהרה ותיקון מס 13
הבהרה ותיקון מס 14 הבהרה ותיקון מס 14
318 מכרז פומבי למתן שרותי מעבדה 10.3.2016 29.3.2016 13.4.2016 מכרז לשרותי מעבדה מכרז לשרותי מעבדה
מפרט שירותים - נספח א להסכם מפרט שירותים - נספח א להסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
קבלת מסמכי המכרז מיום ב´ 14/3/2016.
316 מכרז פומבי לביצוע עבודות סלילת דרך גישה לתחנת PRMS דוראד באשקלון (קצא"א) 10.3.2016 15.3.2016 22.3.2016 31.3.2016 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
טופס הרשמה לסיור קבלנים טופס הרשמה לסיור קבלנים
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
הרשמה לסיור קבלנים עד ליום ב´ 14/3/2016 ע"י הנספח המצ"ב. קבלת מסמכי המכרז מיום ב´ 14/3/2016.
311 מכרז פומבי לשירותי הפקת נופש לנתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 10.3.2016 17.3.2016 24.3.2016 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
קובץ הבהרות מס 1 קובץ הבהרות מס 1
310 מכרז פומבי לאספקת חנקן למתקני גז טבעי 29.2.2016 8.3.2016 22.3.2016 הבהרות ותיקון מס 1 הבהרות ותיקון מס 1
המכרז המכרז
ההסכם ההסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
296 מכרז פומבי לאספקת גלילי הליום למתקני גז טבעי 18.2.2016 25.2.2016 9.3.2016 הבהרות ותיקון מס 2 הבהרות ותיקון מס 2
מודעה בערבית - שינוי תנאי סף מודעה בערבית - שינוי תנאי סף
מודעה בעברית - שינוי תנאי סף מודעה בעברית - שינוי תנאי סף
תיקון מס 1 תיקון מס 1
מודעה בעברית - תיקון מס 1 מודעה בעברית - תיקון מס 1
מודעה בערבית - תיקון מס 1 מודעה בערבית - תיקון מס 1
המכרז המכרז
ההסכם ההסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
276 מכרז פומבי לביצוע עבודות ימיות, סיור ימי,עבודות נלוות והקמת מאגר קבלנים 10.12.2015 23.12.2015 1.1.2016 עד 5.1.2016 הזמנה להציע הצעות הזמנה להציע הצעות
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
מודעת תיקון מודעת תיקון
תיקון והבהרה מספר 1 תיקון והבהרה מספר 1
שרטוט PID של חדרה פלם שרטוט PID של חדרה פלם
תצלום כלוב שסתומים תצלום כלוב שסתומים
מודעת תיקון מס 2 בעברית מודעת תיקון מס 2 בעברית
מודעת תיקון מס 2 בערבית מודעת תיקון מס 2 בערבית
272 מכרז פומבי לשירותי פיקוח על עבודות תשתית לצד מערכת ההולכה לגז טבעי 24.11.2015 8.12.2015 22.12.2015 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מסמכי ההסכם מסמכי ההסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
271 מכרז פומבי למתן שירותי ארכיב 19.11.2015 6.12.2015 24.12.2015 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
הבהרה מספר אחת הבהרה מספר אחת
טבלת ריכוז הבהרות מס 2 - מכרז שירותי ארכיב טבלת ריכוז הבהרות מס 2 - מכרז שירותי ארכיב
248 מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ פיננסי 21.6.2015 1.7.2015 12.7.2015 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
ההסכם ההסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
תיקון והבהרה מספר 1 תיקון והבהרה מספר 1
247 מכרז פומבי להקמת מאגר מתכננים למתן שירותי תכנון מפורט להקמת מערכת להולכת גז טבעי 10.6.2015 24.6.2015 16.7.2015 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
תיקון והבהרה מספר 1 תיקון והבהרה מספר 1
מודעה בעברית - עדכון תנאי סף ודחיית מועד מודעה בעברית - עדכון תנאי סף ודחיית מועד
מודעה בערבית - עדכון תנאי סף ודחיית מועד מודעה בערבית - עדכון תנאי סף ודחיית מועד
187 מכרז פומבי למתן שירותי תחזוקה למזגנים 9.11.2014 17.11.2014 4.12.2014 מודעה בערבית - דחיית מועדים מודעה בערבית - דחיית מועדים
מודעה בעברית - דחיית מועדים מודעה בעברית - דחיית מועדים
תיקון מס 2 תיקון מס 2
מודעה בערבית - עדכון ותיקון מסמכי המכרז מודעה בערבית - עדכון ותיקון מסמכי המכרז
מודעה בעברית - עדכון ותיקון מסמכי המכרז מודעה בעברית - עדכון ותיקון מסמכי המכרז
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מסמכי ההסכם מסמכי ההסכם
מודעה בערבית מודעה בערבית
מודעה בעברית מודעה בעברית
186 מכרז פומבי לניהול תיקי השקעות 6.11.2014 20.11.2014 27.11.2014 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מסמכי ההסכם מסמכי ההסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
הבהרה מס 1 הבהרה מס 1
הבהרה מס 2 הבהרה מס 2
170 מכרז פומבי להקמת מאגר קבלנים לביצוע חפירות הצלה ארכיאולוגיות 4.9.14 17.9.14 30.9.14 המכרז המכרז
ההסכם ההסכם
מודעה בערבית מודעה בערבית
מודעה בעברית מודעה בעברית
169 מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחתת לחץ (PRMS) שפד"ן 21.8.14 28.8.14 4.9.14 14.9.14 מודעה - עברית מודעה - עברית
מודעה - ערבית מודעה - ערבית
מסמכי המכרז מסמכי המכרז
ההסכם ההסכם
159 מכרז לשירותי בודקי שכר וזכויות סוציאליות של עובדי קבלני כוח אדם על פי החוק להגברת אכיפה של דיני עבודה 23.7.2014 7.8.2014 19.8.2014 מכרז מכרז
הסכם הסכם
מודעה - עברית מודעה - עברית
מודעה - ערבית מודעה - ערבית
מודעה בעברית - דחיית מועדים מודעה בעברית - דחיית מועדים
מודעה בערבית - דחיית מועדים מודעה בערבית - דחיית מועדים
הבהרה מספר 1 הבהרה מספר 1
נספח ה בקובץ WORD נספח ה בקובץ WORD
141 מכרז פומבי לבחירת קבלנים ראשיים לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנות הפחתת לחץ (PRMS) אלון תבור תנובה ורמת גבריאל 8.5.14 20.5.14 29.5.14 מודעה - עברית מודעה - עברית
מודעה - ערבית מודעה - ערבית
הזמנה להציע הצעות הזמנה להציע הצעות
הסכם הסכם
מודעה - דחיית המועדים במכרז מודעה - דחיית המועדים במכרז
131 מכרז פומבי להקמת מאגרי קבלנים ולבחירת קבלנים לביצוע עבודות צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה (INGL/TENDER/2014/06) 14.3.14 25.3.14 ו- 26.3.14 כמפורט במודעה ובמסמכי המכרז 30.3.14 13.5.14 מודעה - עברית מודעה - עברית
מודעה - ערבית מודעה - ערבית
הזמנה להציע הצעות הזמנה להציע הצעות
הסכם הסכם
הבהרה ותיקון מס 1 הבהרה ותיקון מס 1
מודעה - דחית מועד להגשת הצעות מודעה - דחית מועד להגשת הצעות
הבהרה ותיקון מס 2 הבהרה ותיקון מס 2
הבהרה ותיקון מס 3 הבהרה ותיקון מס 3
הבהרה ותיקון מס 4 הבהרה ותיקון מס 4
דחיית מועד להגשת הצעות דחיית מועד להגשת הצעות
רכישת המסמכים תתאפשר החל מיום 19.3.14 (על אף האמור במודעה)
121 מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחתת לחץ PRMS סדום 2 20.02.2014 04.03.2014 17.03.2014 מסמכי המכרז מסמכי המכרז
מודעה - עברית מודעה - עברית
מודעה - ערבית מודעה - ערבית
116 מכרז פומבי לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אל-פסק (UPS) למערכת ההולכה לגז הטבעי ולהקמת מאגר קבלנים 15.12.2013 13.1.2014 28.1.2014 הבהרה מס 2 הבהרה מס 2
תיקון מס 3 תיקון מס 3
הבהרה מס 1 הבהרה מס 1
תיקון מס 2 תיקון מס 2
תיקון מס 1 תיקון מס 1
המכרז המכרז
ההסכם ההסכם
מודעה בערבית מודעה בערבית
מודעה בעברית מודעה בעברית
104 מכרז פומבי לבחירת ספק/ים של חלפים מתכלים בתחום החשמל 15.08.2013 29.08.2013 29.08.2013 הבהרה מס 1 הבהרה מס 1
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
המכרז המכרז
ההסכם ההסכם
97 מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחת לחץ חיפה BAY 11.09.2013 22.10.2013 9:00-16:00 01.10.2013 06.10.2013 הבהרה מס 1 הבהרה מס 1
הבהרה מס 2 הבהרה מס 2
הבהרה מס 3 הבהרה מס 3
הודעה על כוונה להשתתף בסיור קבלנים הודעה על כוונה להשתתף בסיור קבלנים
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית
07.10.2013 הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות בהבהרה מס´2 12.09.2013 השתתפות בסיור הקבלנים מותנית בהרשמה מוקדמת ובמסירת פרטים עד ליום 30.09.2013 בשעה 12:00 באמצעות הטופס המצ"ב אל הכתובת c-tender@ingl.co,il 12.09.2013 יש לתאם מראש מועד הגעה לרכישת מסמכי המכרז בטלפון 03-6270489
79 מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחתת לחץ (PRMS) "אשדוד חלוקה 21.7.2013 - 28.7.2013 31.7.2013 מ: 00:00 11.8.13 עד: 16:00 12.8.13 תיקון מס 1 7.8.2013 תיקון מס 1 7.8.2013
הבהרה מס 1 5.8.2013 הבהרה מס 1 5.8.2013
הודעה על כוונה להשתתף בסיור הקבלנים במכרז ופרטי יצירת קשר עם הקבלן 22.7.2013 הודעה על כוונה להשתתף בסיור הקבלנים במכרז ופרטי יצירת קשר עם הקבלן 22.7.2013
מודעה בעברית 21.7.2013 מודעה בעברית 21.7.2013
מודעה בערבית 21.7.2013 מודעה בערבית 21.7.2013
25.7.2013 סיור קבלנים נוסף יתקיים ביום 28.7.13 בשעה 9:00 בבוקר. מקום המפגש מול הכניסה הראשית למפעלי בתי זיקוק אשדוד, ברחוב הנפט. קבלנים שנכחו בסיור הקבלנים הראשון אינם חייבים להשתתף. לצורך אישור ההשתתפות יש ליצור קשר עם אלי סבידיה בטלפון 054-2070912
78 מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחתת לחץ (PRMS) בית קשת 8.8.2013 - 12.8.2013 20.8.2013 מ: 00:00 27.8.13 עד: 16:00 28.8.13 הודעה על השתתפות בסיור קבלנים 11.8.2013 הודעה על השתתפות בסיור קבלנים 11.8.2013
מודעה בעברית 8.8.2013 מודעה בעברית 8.8.2013
מודעה בערבית 8.8.2013 מודעה בערבית 8.8.2013
יש להגיש הודעה על כוונה להשתתף בסיור קבלנים (בנוסח המצ"ב) 11.8.2013